Reglament de Protocol, Honors, Distincions i Cerimonial de L'Ajuntament de Calviá. Parte I.

Objecte. Sobre el municipi de Calviá. Atributs i usos.

 

Imagen Protocolo y Etiqueta protocolo.org

Reglament aprovat definitivament per la Corporació Plenaria en sessió de dia 12 de juliol de 1996. (Publicat al BOCAIB núm. 93 de 25/7/96)

OBJECTE.

Art. 1.

El present Reglament té per objecte la regulació dels honors i distincions que concedirà l'Ajuntament de Calvià -destinats a premiar especials mereixements, qualitats i circumstàncies singulars que concorrin en els guardonats, persones físiques o jurídiques, en benefici del municipi de Calvià- i també el Protocol en els actes municipals.

Art. 2.

Totes les distincions a què fa referència aquest Reglament són vitalícies i tenen caràcter exclusivament honorífic, per la qual cosa no atorguen cap dret de caire administratiu o econòmic.

Art. 3.

Amb l'única excepció del Cap de l'Estat, no es podran concedidr honors o distincions a qui exerceixin càrrecs públics i respecte dels quals l'Ajuntament es trobi en relació de subordinació, jerarquia, funció o servei, mentre subsisteixin aquests motius.

SOBRE EL MUNICIPI DE CALVIÀ, ATRIBUTS I USOS.

Art. 4.

L'Escut de Calvià -rehabilitat per acord de Ple de 7 de maig de 1973 i concretats els formats, dissenys i colors en el Manual d'Aplicació d'Indentitat Corporativa, aprovat pel Ple en sessió de 26 d'octubre de 1993- té el disseny següent: d'atzur, el be de plata, que recolza a la seva mà dreta una bandera d'aquest metall, carregada de creu, de gules; al timbre, corona reial tancada.

Art. 5.

La Bandera del municipi de Calvià es determinarà per acord plenari, després de la tramitació prèvia de l'expedient, d'acord amb l'establert al Decret 7/1988, d'11 de febrer, el qual regula el procediment per a l'adopció, modificació o rehabilitació d'escuts i banderes de les entitats locals de les Illes Balears. Aquest acord plenari regularà també el seu ús i llocs de col-locació.

 • Parte I, Objecte. Sobre el municipi de Calviá. Atributs i usos.
 • Parte II, Sobre la Corporació, Tractaments, Ordre de precedència interna, Attributs i els seus usos.
 • Parte III, Sobre els actes municipals, la seva classificació i presidència.
 • Parte IV, Sobre les distincions honorífiques muncipals.
 • Parte V, Procediment per a la concessió d'honors i distincions honorífiques.
 • Parte VI, Altres distincions honorífiques. Normes addicionals. Dispoció final.

 

¡Ayúdenos a mejorar!

¿Le ha parecido útil o interesante el artículo?

 • Nada
 • Poco
 • Algo
 • Bastante
 • Mucho

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado

 

 

Protocolo y Etiqueta es un portal de Cronis OnLine.

Copyright © 1995-2022

Las opiniones expresadas por los colaboradores son independientes y no son compartidas necesariamente por protocolo.org

Generado con contentG

Contactar con protocolo.org